ระบบงานทะเบียนผู้ค้า
     
User Name :      
Password :      
 
 
    พิมพ์ตามภาพ  
 

                ลงทะเบียนผู้ค้าใหม่   ลืมพาสเวิร์ด  Contact Us
 
  Update Date : 19-11-2562 (150)

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
วันที่หัวข้อเนื้อเรื่องไฟล์แนบผู้ลงประกาศ
Data pager
Data pager
12
 05/07/2562กลุ่มบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ "แนวทางดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง"เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร มีหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้หลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส เป็นสำคัญ
1_25620705_105703.pdf 
21928
 12/04/2562วิสัยทัศน์ และพันธกิจ องค์กรวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB - Vision & Mission) วิสัยทัศน์ "กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" พันธกิจ "ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม"
1_25620412_101527.jpg 
610431
 15/02/2562ขั้นตอนการจัดหาพ้สดุ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จึงขอแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการจัดหาพัสดุ พร้อมผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
1_25620215_141745.pdf 
21928
 11/02/2562ธนาคารประกาศ "นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น ฉบับใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
1_25620211_080842.PDF 
21928
 07/02/2562กลุ่มบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ "แนวทางดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง"เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร มีหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้หลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส เป็นสำคัญ
1_25620207_103919.pdf 
21928